el-select遍历纯字符串

木来 木来

在使用element-ui时,可能会用到el-select去遍历vue的data中纯字符串数组的情况,该如何进行遍历呢?

很简单:

<el-form-item label="专业课一">
  <el-select v-model="select_form.major1" @change="selectMajor1" placeholder="专业课一">
    <el-option
 v-for="maj1 in major1s" 
 :key="maj1"      
  :value="maj1">
    </el-option>
  </el-select>

其中major1s为我要遍历的字符串数组,直接使用其定义的局部变量maj1即可。

1 条评论
222
11111